• logo: Skaut
  • grafika: nauka i sport

DOŁĄCZ DO SKAUTÓW
w całej Polsce

Podstawowym założeniem Programu SKAUT jest identyfikacja i ukierunkowanie na rozwój sportowy dzieci i młodzieży zgodnie z ich potencjałem oraz preferencjami sportowymi.

Procedura rekrutacyjna

Procedura rekrutacyjna

Skauci są rekrutowani przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy). Żeby zostać skautem należy zostać wyłonionym w procedurze określonej przez organy gminy. 
Osoby zainteresowane funkcją skauta powinny skontaktować się z koordynatorem wojewódzkim oraz gminą właściwymi dla obszaru, na którym chcą wykonywać pracę skauta. 

W pilotażu w roku 2019 biorą udział wyłącznie cztery województwa:

  • Małopolskie

  • Podlaskie

  • Śląskie

  • Świętokrzyskie

Skautami mogą zostać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, czyli:

a) nauczyciele wychowania fizycznego,
b) trenerzy,
c) instruktorzy.

Dodatkowe wymogi formalne:

-  posiadanie pisemnych referencji organu prowadzącego szkołę, na terenie, którego działać ma SKAUT, obejmujących deklarację wsparcia dla skauta wskazanego do udziału w projekcie,
-  złożenie przez skauta deklaracji o współpracy z klubami prowadzącymi szkolenia w określonych sportach.

Skaut zawiera umowę z koordynatorem wojewódzkim, który nadzoruje jego pracę. 

 

Koordynatorzy wojewódzcy

Koordynatorzy wojewódzcy w poszczególnych województwach to:

 

woj. małopolskie
Małopolski Szkolny Związek Sportowy

http://www.mszs.krakow.pl/
e-mail: biuro@mszs.krakow.pl
telefon: 12 411 51 19

 

woj. śląskie
Śląski Szkolny Związek Sportowy

http://www.slaskiszs.com.pl/
e-mail: sksslask@gmail.com
telefon: 32 255 34 35

woj. podlaskie
Podlaska Federacja Sportu

https://pfs.podlasie.pl/
e-mail: sportbial@poczta.onet.pl
telefon: 85 743 50 38

woj. świętokrzyskie
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach

http://www.wszs.kielce.pl/
e-mail: wszs.kielce.sks@poczta.onet.pl
telefon: 41 341 64 40

 

250 712

POMIARÓW SOMATYCZNYCH

376 068

PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH