• logo: Skaut
  • grafika: nauka i sport

Program SKAUT
w całej Polsce

Pilotażowy program będzie realizowany
od 1.10.2019 r. do 30.11.2019 r.
.

W ramach programu przeprowadzone zostaną pomiary rozwoju fizycznego – wysokości i masy ciała oraz próby sprawnościowe - zwisu na drążku, biegu na dystansie 50 m oraz biegu wytrzymałościowego.

Przy pomocy pomiarów somatycznych będzie możliwe określenie rozwoju somatycznego badanych chłopców i dziewcząt oraz wyznaczenie ich zaawansowania w dojrzewaniu.

Próby sprawnościowe mają ukazać obraz podstawowych możliwości motorycznych.

Próba zwisu na drążku – pozwala zmierzyć możliwości siłowo-wytrzymałościowe mięśni kończyn górnych i obręczy barkowej. Mierzy siłę względną. Wynik w tej próbie silnie uzależniony jest od masy ciała badanego.

Próba biegu sprinterskiego na dystansie 50 metrów mierzy zdolności szybkościowe badanych. Czas biegu oddaje zarówno czas reakcji na sygnał startu, przyśpieszanie – zależne w znacznym stopniu od siły kończyn dolnych oraz prędkość poruszania się na dystansie.

Próba biegu wytrzymałościowego na dystansie 600/800/1000 m dostosowanym do płci i wieku badanych, mierzy poziom zdolności wytrzymałościowych. Jest obrazem możliwości wykonywania pracy mięśniowej o przeciętnej intensywności przez długi czas.

1. Idea programu 

Podstawowym założeniem Programu SKAUT jest identyfikacja i ukierunkowanie na rozwój sportowy dzieci i młodzieży zgodnie z ich potencjałem oraz preferencjami sportowymi.

2. Koncepcja programu

Współczesny styl życia - wydłużenie czasu spędzanego przed ekranami, rosnąca urbanizacja społeczności oraz wzrost automatyzacji wcześniejszych zadań manualnych - przyczyniają się do powszechnego problemu zdrowia publicznego, który należy uznać za priorytet globalny, a negatywne trendy wśród najmłodszych mają bezpośrednie przełożenie na aktywność fizyczną dorosłej populacji.

Wyniki badań jednoznacznie wskazują na pogłębiające się tendencje spadkowe dotyczące sprawności fizycznej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Wymaga to rozwijania kompleksowych programów powszechnej promocji aktywności fizycznej, obejmujących zorganizowane zajęcia sportowe, promowanie aktywnego transportu i spontanicznej aktywności fizycznej, czy wspomagających proces identyfikacji talentów sportowych.

Do chwili obecnej nie było mechanizmów badających w szkołach efektywność realizacji zajęć obejmujących aktywność fizyczną. W podstawie programowej wychowania fizycznego brak jest jednoznacznego zestawu testów sprawności fizycznej dla poszczególnych etapów edukacyjnych. Z uwagi na to, uzasadnione wydaje się wdrożenie efektywnego mechanizmu badania pomiarów sprawności sformułowanych w podstawie programowej oraz gromadzenia danych w tym zakresie. Brakuje również usystematyzowanych form oraz narzędzi dla nauczycieli wychowania fizycznego, w szczególności posiadających uprawnienia szkoleniowe oraz prowadzących zajęcia sportowe w tych klubach, do prowadzenia naboru do sekcji klubowych. 

Inicjatywa opracowania i wdrożenia programu „SKAUT” jest wynikiem analizy stanu potrzeb i oczekiwań oraz oceny aktualnej sytuacji w sferze identyfikacji i wspierania rozwoju sportowego dzieci i młodzieży.

250 712

POMIARÓW SOMATYCZNYCH

Każdy uczeń ma potencjalnie wiele nieodkrytych talentów, a wykonanie kilku podstawowych testów sprawności fizycznych, pozwoli uzyskać obiektywne spojrzenie na poziom sprawności dziecka. Umożliwi to stworzenie optymalnych warunków do kształtowania rozwoju sportowego uczniów charakteryzujących się potwierdzonymi zdolnościami.

Projekt „SKAUT” polega na utworzeniu unikalnej ogólnopolskiej sieci kompetentnych ekspertów posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, którzy swoją działalnością obejmą docelowo 100% szkół podstawowych w Polsce oraz będą uczestniczyć w procesie gromadzenia danych dotyczących poziomu sprawności dzieci i młodzieży oraz aktywnie wskazywać drogę dalszego rozwoju sportowego.

376 068

PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH